Inleiding
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze Werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In dit dienstverleningsdocument geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor Euro Insurance Consulting B.V. hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met uw vragen en klachten.

Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van Euro Insurance Consulting af te nemen of om een bepaalde overeenkomst met betrekking tot een financiële product te sluiten.

Wie zijn wij?
Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. Hierbij adviseren wij u welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en omstandigheden. Daarnaast begeleiden wij de contacten tussen u en de banken en verzekeraars waarbij u de verzekering, hypotheken en andere financiële producten onderbrengt. EIC behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Onze diensten
Wij kunnen en mogen conform onze vergunning u adviseren op het gebied van:

Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft een of meer schadeverzekering. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekering die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Voor de beloningswijze voor particuliere schadeverzekeringen verwijzen wij u naar bijlage 2.

Levensverzekeringen.
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot een complexe verzekering om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn.

Hypothecaire krediet.
Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier overeen verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo’n beslissing moet u as consument op vele zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn.

Consumptief krediet.
Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een andere auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet.

Financiële planning.
Een goed totaalbeeld creëren van uw huidige en verwachte toekomstige financiële situatie is het doel van financiële planning. Hierbij kijken wij naar risico’s op het gebied van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Zowel nu als in de toekomst. Dit gecombineerd met de opbouw van zowel inkomen op uw oude dag als inzicht in eventuele vermogensontwikkeling.

Betalen en sparen.
Sparen kan op verschillende manieren. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of deelname aan de levensloopregeling.

Indien gewenst kunnen wij ook werken op basis van execution only. Dit betekent dat wij niet adviseren, maar uitsluitend informeren en uw opdracht uitvoeren. Wij bespreken dit vooraf met u en leggen dit schriftelijk vast.

Wat verwachten wij van u?
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking.
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.
Totaalbeeld
Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons belangrijk een totaalbeeld te hebben.

zo kan voorkomen dat wij u niet attent zouden maken op een bepaalde risico omdat wij denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Wijziging doorgeven.
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doorgeven.
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms zijn wij wettelijk verplicht u bepaalde informatie te verstrekken. Tevens kunnen wij u informatie toesturen zodat u zich nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen.

In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Natuurlijk controleren wij deze documenten ook.

Persoonsgegevens.
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen , zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen . wij gaan hier zorgvuldig mee om.

Onze bereikbaarheid
Wij zijn geopend op werkdagen van 8.30 uur tot en met 17.30 uur.
Bij spoed gevallen zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummer 06-27065713 of 0227-822555.
Als niemand op ons kantoor aanwezig is staat een antwoordapparaat aan.
Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie)
Bevestig deze dan per post, fax 0227- 822666 of e-mail info@euro-insurance.nl.

De premie.
Premie betalen kan op twee manieren. U betaalt via ons of rechtstreeks aan de verzekeraar. Per polis staat de incassomethode beschreven.

U moet premies binnen 1 maand betalen. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeraar bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan als nog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen bij u in rekening worden gebracht.

Onze relatie met verzekeraars.
EIC is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contactuele verplichtingen hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken/verzekeraars. Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeraars voeren. Wij werken met een aantal maatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn vrij in onze advisering.

Hoe worden wij beloond.
Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denk aan salarissen, huisvesting, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, kan op verschillende wijzen worden voldaan.

Schadeverzekeringen.

Vergoedingen via de premie
De kosten van onze dienstverlening op het gebied van schadeverzekeringen kunnen onderdeel zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie die u betaalt. In de door u betaalde premie zit de vergoeding voor onze dienstverlening, tenzij u vooraf andere afspraken met ons heeft gemaakt.

Vergoeding per uur of vast tarief.
U kunt er ook voor kiezen om onze dienstverlening te betalen op basis van declaratie. U betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uur wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het uiteindelijke uurtarief stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening schriftelijk met u af evenals de indicatie van het aantal uur dat wij denken nodig te hebben. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit. Ook als via onze bemiddeling geen financiële product tot stand komt, bent u een vergoeding schuldig.

Ook is het mogelijk dat wij vooraf een vast tarief overeenkomen voor onze dienstverlening. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is in dat geval niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit en het aantal uur wij daarvoor nodig hebben. Ook als via onze bemiddeling geen financiële product tot stand komt, bent u een vergoeding schuldig.

Wij brengen u nooit zonder schriftelijke afspraken voorafgaand aan onze dienstverlening separaat van de premie of de vergoeding die u aan de bank betaalt rechtstreeks een bedrag in rekening. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij vooraf hierover afspraken met u maken over de hoogte en de wijze van de honorering van onze dienstverlening.

Consumptief krediet.
Wij mogen van de wet voor bemiddelen in kredieten uitsluitend betaald worden door de aanbieder van het krediet. Wij ontvangen van de aanbieder van het krediet dan ook een vergoeding voor onze dienstverlening. Als u de rente hebt betaalt, dan hebt u ook betaalt voor onze dienstverlening. Andere afspraken zijn wettelijk niet toegestaan.

Levensverzekeringen, hypotheken, (fiscaal) bankspaarrekeningen.
De vergoeding die wij van banken of verzekeraars ontvangen voor onze dienstverlening met betrekking tot levensverzekeringen, hypotheken, fiscaal bankspaarrekeningen voldoet aan de volgende eisen:
• De vergoeding komt de kwaliteit van onze dienstverlening aan u ten goede;
• De vergoeding doet geen afbreuk aan onze verplichtingen om ons in te zetten voor uw belangen op financieel gebied; en
• De vergoeding die wij ontvangen is transparant.

1. Vergoeding op basis van provisie.
Wij ontvangen van (de) financiële instelling(en) waar uw financieel product is afgesloten een provisie die onderdeel vormt van de prijs van het product. Bij levensverzekeringen is dat de premie, bij hypotheken zijn dat de (maand) lasten. In de door u betaalde premie of maandlasten zit de vergoeding voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf andere met ons heeft gemaakt.

De hoogte van de vergoeding die wij van de financiële instelling uiteindelijk ontvangen is een vast percentage van het verzekerd bedrag, het uitstaande kapitaal of het geleende hypotheekbedrag en verschilt over het algemeen per product en per financiële instelling. Ook de looptijd van het product alsmede het feit product betaalt of in eens bij het afsluiten (koopsom) heeft invloed op de hoogte van onze vergoeding die wij van de financiële instelling ontvangen.

De bandbreedtes van de hoogte van de vergoeding die wij ontvangen van de financiële instelling vindt u in de bijlage 1.

De daadwerkelijke hoogte van de provisie is afhankelijk van financiële product dat u afsluit en van de aanbieder. Wij informeren u, uiterlijk voor het afsluiten van het financiële product, schriftelijk over het exacte nominale bedrag van de provisie.

2. Vergoeding op basis van declaratie.
vergoeding per uur of vast tarief

U kunt ook kiezen om onze dienstverlening te betalen op basis van declaratie. U betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uur dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigt met ons uurtarief. Het uiteindelijke uurtarief stemmen wij schriftelijk af evenals de indicatie van het aantal uur dat wij in uw situatie denken nodig te hebben. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd. Onze basis-uurtarief per productcategorie, en de gemiddelde indicatie van het benodigde aantal uren treft u aan in bijlage 1.

3. Vergoeding op basis van declaratie en provisie.
U kunt er ook voor kiezen om ons te betalen via een combinatie van provisie en declaratie, al dan niet met onderlinge verrekeningen.
• Onze kwaliteiten.
• Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft EIC een vergunning gegeven op de volgende gebieden;
• Consumptief en hypothecaire krediet.
• Spaar en betaalrekeningen.
• Levens(her) verzekeringen.
• Schade(her) verzekeringen.

Wij zijn ingeschreven in het WFT-register onder nummer 12004068 registratie is een wettelijke verplichting. Het WFT-register is te raadplegen op de website van de AFM.(www.afm.nl).

(EIC) Euro Insurance Consulting B.V (medewerkers zijn) is aangesloten bij: • NVA ( Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverlening.
• AFM (Autoriteit Financiële Markten)
• Kifid (Klachteninstituut Financiële dienstverlening)
• Kamer van koophandel
• Stichting Erkend Hypotheekadviseurs.

dit betekent dat wij zijn aangesloten bij organisaties die een bepaalde kwaliteitsnorm eisen. Onze adviseurs bekwamen zich in hun vak via opleiding en permanente educatie.

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid.

Beëindiging relatie.
• U heeft het recht om elk moment de relatie met EIC te beëindigen. U kunt uw verzekeraar verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
• Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bj ons totdat een ander intermediair of verzekeraar deze zorgplicht overneemt.

Klachten?
• Heeft u een klacht over een afhandeling, onze werkwijze of gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
• Alle klachten worden door de directie M. Honders behandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze opvragen.
• Mochten wij niet tot een bevredigde oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht bij de volgende instantie terecht; Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) (www.kifid.nl) postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
• U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

Bijlage 1. Indicatie van de hoogte van onze beloning op het gebied van levensverzekeringen, hypotheken en fiscaal bankspaarregelingen.
Onze dienstverlening bestaat uit advies en/of bemiddeling. Deze bijlage is bestemd en bedoeld om u in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te verschaffen in de tarieven van onze dienstverlening. Dit overzicht is niet bedoeld als een onherroepelijk aanbod. Wij kennen;

Vergoeding op basis van declaratie
• Vergoeding per uur
• Vergoeding op basis van een vast bedrag
Vergoeding op basis van provisie
Combinatie van deze twee.

Vergoeding op basis van declaratie
Vergoeding per uur

Onze uurtarieven zijn als volgt:
Adviseur   E 135,--
Administratief medewerker   E 65,--


Product categorie   Adviseur   Administratief Medewerker  
Vermogensopbouw   1 – 4 uur 1 – 3 uur
Beleggingsverzekering   1 – 4 uur 1 – 3 uur
levensverzekering   1 – 4 uur 1 – 3 uur
Lijfrente   1 – 4 uur 2 – 4 uur
Nieuwe hypotheek   25 – 30 uur 20 – 25 uur
Verhoging hypotheek   4 – 6 uur 3 – 5 uur
Bankspaarproducten   1 – 4 uur 1 – 3 uur
Bankbeleggingsproduct   1 – 4 uur 1 – 3 uur


Productcategorie   Tarieven van onze dienstverlening  
Vermogensopbouw   E 600
Beleggingsverzekering   E 600
Levensverzekering   E 600
lijfrente   E 600
Beleggingshypotheek   Ca. 1.25% van de hypotheeksom met max. E 7.500 & min. E 2.500  
Spaarhypotheek Ca. 1.25% van de hypotheeksom met max. E 7.500 & min. E 2.500  
Bankspaarproduct   E 600
bankbeleggingsproduct   E 600
Tweede hypotheek   1% van de verhoging minimaal E 500
Financieel plan   Van E 750 tot E 1.500.


Vergoeding op basis van provisie.
U betaalt (EIC) Euro Insurance Consulting B.V een vergoeding voor advies en bemiddeling, via de premie bij een verzekering en/of via de (maand)lasten bij een hypothecair krediet. EIC ontvangt van de bank of verzekeraar een deel van de premie als provisie. Zodra duidelijk is welk product u via EIC gaat afsluiten, dus vooraf u de offerte ondertekent, informeren wij u over het exacte nominale bedrag van de provisie. Om u nu al een inzicht te geven in de tarieven, vindt u een overzicht van wat wij minimaal en maximaal per productsoort aan provisie ontvangen.

De hoogte van de provisie die wij van de financiële instelling ontvangen is een vast percentage van het verzekerde bedrag, het uitstaande kapitaal of het geleende hypotheekbedrag en verschilt over het algemeen per product en per financiële instelling. Ook de looptijd van het product, alsmede het feit of u premie gedurende de looptijd van het product betaalt of in eens bij het afsluiten (koopsom) heeft invloed op de hoogte van onze vergoeding die wij van de financiële instelling ontvangen. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten.

Komt het financiële product niet via de bemiddeling van EIC tot stand, bent u ons in beginsel geen vergoeding verschuldigd, tenzij wij daarover vooraf schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

Wij ontvangen bij het afsluiten van een verzekering in het eerste jaar maximaal 50% van de totale provisie. De resterende 50% ontvangen wij gedurende de looptijd van de overeenkomst. Wij ontvangen bij het afsluiten van een hypotheek in de eerste jaar maximaal 70% van de totale provisie. De resterende 30% ontvangen wij gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Indien de overeenkomst tijdens de eerste vijf jaar na de totstandkoming wordt beëindigd, moeten wij in de meeste gevallen een evenredig deel van dit bedrag terug betalen aan de verzekeraar of geldverstrekker .

Vergoeding aan (EIC) Euro Insurance Consulting B.V bij maandelijkse premiebetalingen of maandlasten.

Productcategorie………   Provisie voor onze dienstverlening…………………
Vergoeding per jaar   minimum   maximaal
Vermogensopbouw   0,2% vd waarde   0,3% vd waarde
Beleggingsverzekering   4% vd premie   8% vd premie
Levensverzekering   4% vd premie   8% vd premie
Lijfrente   4% vd premie   8% vd premie
Beleggingshypotheek   E 2.500   E 7.500
Spaarhypotheek   E 2.500   E 7.500
Bankspaarproduct   0.2% vd waarde   0,3% vd waarde
Bankbeleggingsproduct   0.2% vd waarde   0,3% vd waarde


Productcategorie………   Provisie voor onze dienstverlening…………………
minimum   maximum
Vermogensopbouw (Vergoeding per jaar)   0,2% vd waarde   0,3% vd waarde
Beleggingsverzekering (eenmalige vergoeding)   1% vd koopsom   7% vd koopsom
Levensverzekering (eenmalige vergoeding)   1% vd koopsom   7% vd koopsom
Lijfrente (eenmalige vergoeding)   1% vd koopsom   7% vd koopsom
Bankspaarproduct (vergoeding per jaar)   0.2% vd waarde   0,3% vd waarde
Bankbeleggingsproduct (vergoeding per jaar)   0,2% vd waarde   0,3% vd waarde


Vergoeding aan (EIC) Euro Insurance Consulting B.V bij een hypothecair krediet.
Productcategorie………   Provisie voor onze dienstverlening…………………
minimum   maximum
Hypothecair krediet   E 2.500   E 7.500
Aflossingsvrij   E 2.500   E 7.500
Annuitair   E 2.500   E 7.500
Lineair   E 2.500   E 7.500
Verhoging   E 500   E 7.500


Bijlage 2 vergoeding aan (EIC) Euro Insurance Consulting voor particuliere schadeverzekering.
Ons volwaardig bedieningsconcept.
Wij willen u graag volwaardig ondersteunen en adviseren. Wij gaan dit doen door u;
• jaarlijks een overzicht te verstrekken van de bij ons afgesloten verzekeringen;
• jaarlijks telefonisch te benaderen om uw verzekeringsportefeuille te bespreken en eventueel aan te passen aan uw situatie;
• spreekuren aan te bieden (telefonisch, bij een huisbezoek of bij ons op kantoor);
• te ondersteunen bij uw schadeafhandeling.

Kosten bedieningsconcept.
Dit bedieningsconcept is “gratis” (word betaald uit de normale provisie) wanneer u minimaal vier (schade-)verzekeringen via (EIC) heeft lopen. Wanneer een klant minder dan vier polissen bij ons heeft lopen zijn wij niet in staat ons bedieningsconcept te financieren uit de provisie die deze klant genereert. Wij vragen onze klanten te kiezen uit de volgende mogelijkheden.
• U brengt alle schadeverzekeringen bij ons onder en komt zo minimaal op vier polissen u kunt gebruik maken van onze medewerkers die u helpen om de polissen uit te voeren. Voor deze service brengen wij u geen kosten in rekening.
• U doet niets en het aantal polissen dat bij ons loopt is en blijft lager dan vier. U kiest dsn voor ons dienstverleningsconcept. Uit de door ons ontvangen provisie kunnen wij deze dienstverlening niet financieren. U ontvangt per maand een aanvullende nota van E 12.50.

Euro Insurance Consulting B.V zal u dit dienstverleningsdocument overhandigen en na inzicht de klant laten ondertekenen.
Bij eventuele vragen over deze dienstverleningsdocument staan wij u graag te woord.
Een kopie zal bij het dossiers worden toegevoegd de klant krijgt het origineel per post toegestuurd